ข่าวสาร
E16 เศรษฐศาสตร์การผลิต
19 กันยายน 2565
“GAP Monkey Free Plus” เปิดตัวเวทีผู้ผลิตมะพร้าวโลก

แก้ปัญหาลิงเก็บมะพร้าว กรมวิชาการเกษตร เปิดตัวโครงการ “GAP Monkey Free Plus” ปลุกความเชื่อมั่นในเวทีผู้ผลิตมะพร้าวโลก สยบข่าวรีแบรนด์ใหม่มัดใจลูกค้าต่างชาติ พร้อมทั้งเชิญชวนสมาชิก ICC สนับสนุน ประชาสัมพันธ์กระจายข่าวทั่วโลกให้รับรู้

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยหลังเข้าร่วมประชุม Consultative Virtual Meeting on Thailand Proposal for GAP Monkey Free Plus ในวันที่ 16 กันยายน 2565 โดยมีเลขาธิการ ICC กรรมการ/คณะทำงานของ ICC และผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศสมาชิกเข้าร่วม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรมีแนวคิดในการทำมาตรฐาน GAP Monkey Free Plus

เพื่อยืนยันว่าไม่มีการใช้แรงงานสัตว์ (ลิง) ในกระบวนการผลิตและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่ามะพร้าวที่ส่งออกเป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้สมาชิกผู้ร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอของไทยต่อการนำมาตรฐาน GAP Monkey Free Plus มาใช้และกล่าวชื่นชม พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้มาตรฐานนี้

มาตรฐาน GAP Monkey Free Plus เป็นความร่วมมือของกรมวิชาการเกษตรกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสมาคมต่างๆ อาทิ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย บริษัทผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวของไทย ในการกำหนดมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประชาพิจารณ์ข้อกำหนดมาตรฐาน และประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจ สมัครเข้ามารับการตรวจประเมิน โดยกรมจะร่วมกับภาคเอกชนและสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป ดำเนินการตรวจรับรองแปลง GAP มะพร้าว ผนวกกับการประเมินว่าแปลงปลูกมะพร้าวนั้นปราศจากการใช้ลิงในการเก็บเกี่ยว อีกทั้งเตรียมความพร้อมในการใช้ตราสัญลักษณ์ Monkey Free Plus เพื่อใช้เป็นฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์มะพร้าวส่งออก เพื่อสร้างการรับรู้แก่ผู้บริโภคว่า ผลิตภัณฑ์มะพร้าวนี้ผลิตจากแปลงมะพร้าวปลอดภัยและไม่มีการใช้ลิงเก็บเกี่ยวมะพร้าว

ทั้งนี้ ความกังวลในการใช้แรงงานลิงในการเก็บมะพร้าวจากผู้บริโภคและผู้ซื้อในต่างประเทศนั้นเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะการเลี้ยงลิงเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านของสังคมที่อยู่ด้วยกันมานาน ไม่ได้เข้าไปในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมมะพร้าวมีการผลิตมะพร้าวกว่า 100 ล้านลูก/เดือน หรือ 0.876 ล้านตันต่อปี จากพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ ดังนั้นการนำลิงมาใช้ในการเก็บมะพร้าวในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมนี้เป็นไปไม่ได้ แต่เป็นการใช้แรงงานคนและเครื่องจักร ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวเชิญชวน สมาชิก ICC และ Third Party ร่วมลงพื้นที่นำร่องโครงการ GAP Monkey Free Plus ณ ประเทศไทย เพื่อการันตีว่าประเทศไทยมีการผลิตมะพร้าวตามมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ปราศจากการใช้แรงงานลิงในการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ปลายปี 2566 ประเทศไทยพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารระดับรัฐมนตรี (ICC Session and Ministerial Meeting) ในโอกาสการประชุมที่จะมาถึงกรมวิชาการเกษตรจะเชิญชวนรัฐมนตรีที่เข้าร่วมประชุมสนับสนุนโครงการ GAP Monkey Free ด้วย

อธิบดีกรมวิขาการเกษตรกล่าวในตอนท้ายว่า กรมวิชาการเกษตร มีงานวิจัยพันธุ์มะพร้าวต้นเตี้ยให้ผลผลิตสูงกว่ามะพร้าวพื้นเมือง มีการสนับสนุนให้ปลูกมะพร้าวต้นเตี้ยแทนต้นสูงโดยปลูกต้นเตี้ยแซมเพิ่มไปกับมะพร้าวต้นสูงและมีแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวมะพร้าวโดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาการเก็บเกี่ยวของภาคอุตสาหกรรม ให้มีความรวดเร็วและปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิตสำหรับการเก็บมะพร้าวในเชิงอุตสาหกรรม


แหล่งที่มา

ฐานเศรษฐกิจ
https://www.thansettakij.com/economy/trade/540659
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู