ข่าวสาร
N20 เกษตรกลวิธาน
29 มิถุนายน 2565
ฝึกอบรม "เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเพื่อการผลิตพืชและเมล็ดพันธุ์"

โครงการฝึกอบรม "เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเพื่อการผลิตพืชและเมล็ดพันธุ์"
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมนนทรีสีทอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/39Y3gtO


แหล่งที่มา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
https://www.facebook.com/photo/?fbid=340266544954931&set=a.244263394555247
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู