ข่าวสาร
F01 การผลิตพืช
12 พฤษภาคม 2565
อุทยานวิทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกขมิ้นชันปลอดโรค
 

อุทยานวิทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขมิ้นชันปลอดโรค ผ่านโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกขมิ้นชันปลอดโรคและสารสำคัญสูงด้วยระบบ Substrate culture สามารถผลิตหัวพันธุ์ขมิ้นชันคุณภาพได้ตามความต้องการ เพาะปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย สามารถควบคุมปริมาณสารออกฤทธิ์ รวมถึงกรรมวิธีการสกัดสารสกัดขมิ้นชั้นที่มีปริมาณเคอร์คูมินอยด์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมเสริมอาหาร เครื่องดื่มผสมสารสกัดสมุนไพร และยาแผนปัจจุบัน

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินแผนงานการยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม (Technology to Industry Convergence) โดยได้รับทุนอุดหนุนบางส่วนผ่านโครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ กำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกขมิ้นชันปลอดโรคและสารสำคัญสูงด้วยระบบ Substrate culture ของ ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร ในการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตหัวพันธุ์ขมิ้นชันปลอดโรค ภายใต้โรงเรือน การเพาะปลูกขมิ้นชันด้วยระบบ Substrate เป็นการปลูกพืชโดยใช้วัสดุทดแทนดิน จะเป็นการแก้ปัญหาในข้อจำกัดของการผลิตหัวพันธุ์ขมิ้นชันพันธุ์ดี สามารถผลิตหัวพันธุ์ขมิ้นชันคุณภาพและปลอดโรคได้ในปริมาณมากตามความต้องการ จะทำให้สามารถควบคุมปริมาณสารออกฤทธิ์ในขมิ้นชันได้ และสามารถเพาะปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย รวมถึงกรรมวิธีการสกัดสารสกัดขมิ้นชั้นที่มีปริมาณเคอร์คูมินอยด์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ที่เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมเสริมอาหาร เครื่องดื่มผสมสารสกัดสมุนไพร และยาแผนปัจจุบัน

เลขานุการ รมว.อว.กล่าวต่อว่า ส่วนการดำเนินการของอุทยานฯ ในการช่วยเหลือ/สนับสนุนผู้เข้าร่วม คือการสนับสนุนงบประมาณในการยกระดับเทคโนโลยี การเชื่อมโยงและประสานงานภาคเอกชนในการขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การประชาสัมพันธ์และนำเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมและนิทรรศการต่าง ๆ ขณะทีประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมได้รับหลังจากเข้าร่วมแผนงาน คือสามารถยกระดับเทคโนโลยีให้พร้อมสู่ระดับอุตสาหกรรม มีโอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน ได้รับการเชื่อมโยงเครือข่าย เช่น ผู้ประกอบการผู้เพาะปลูกสมุนไพร กลุ่ม YSF จ.เชียงราย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย


แหล่งที่มา

นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 12 พ.ค. 2565
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู