ข่าวสาร
E13 การเงิน/สินเชื่อ
11 พฤษภาคม 2565
4 แบงก์รัฐเคาะปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกร ผ่อนชำระเงินต้นได้ครึ่งหนึ่งแต่ไม่เกิน 15 ปี
กระทรวงเกษตรฯ ดันโครงการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟู ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง เคาะหลักการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้เดิม โดยพักชำระหนี้เงินต้นครึ่งหนึ่ง และดอกเบี้ยทั้งหมดไว้ก่อน และให้เกษตรกรฯ ทำสัญญาผ่อนชำระหนี้เงินต้นครึ่งหนึ่ง ตามระยะเวลาที่ตกลงไว้ แต่ไม่เกิน 15 ปี

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้เกษตรกรทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้เดิม โดยพักชำระหนี้เงินต้นครึ่งหนึ่ง และดอกเบี้ยทั้งหมดไว้ก่อน และให้เกษตรกรฯ ทำสัญญาผ่อนชำระหนี้เงินต้นครึ่งหนึ่ง ตามระยะเวลาที่ตกลงไว้ แต่ไม่เกิน 15 ปี สำหรับการชดเชยเงินต้นร้อยละ 50 รัฐจะรับภาระในการจัดสรรเมื่อเกษตรกร ได้ชำระหนี้สินงวดสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว

ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมกับ กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดรายละเอียด และแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น

รวมถึงกำหนดกรอบวงเงินสำหรับดำเนินการตามความจำเป็น เหมาะสม และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปในส่วนของดอกเบี้ยค้างชำระของธนาคารรัฐ 4 แห่ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการให้ได้ข้อยุติที่เหมาะสมแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ดังกล่าว สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ได้จัดทำ (ร่าง) ขั้นตอนและวิธีปรับโครงสร้างหนี้ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง รวม 7 ขั้นตอน เพื่อหารือร่วมกับสถาบันเจ้าหนี้ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง

ซึ่งได้รับความเห็นชอบในหลักการแล้ว โดยขั้นตอนที่
1. กฟก. จัดส่งรายชื่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ให้ กฟก.จังหวัดติดประกาศ
2. เกษตรกรแจ้งความประสงค์ร่วม / ไม่เข้าร่วมโครงการ
3. กฟก. จังหวัดสรุปรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วม และไม่เข้าร่วม รอรายละเอียดและการสั่งการจัดส่งให้ธนาคารเจ้าหนี้
4. ธนาคารเจ้าหนี้พิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกรตามรายชื่อ
5. ธนาคารเจ้าหนี้แจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ จัดส่งให้ กฟก. จังหวัด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร
6. ธนาคารเจ้าหนี้ขอชดเชยเงินต้นร้อยละ 50 และดอกเบี้ยจากรัฐบาล เมื่อเกษตรกรชำระหนี้เสร็จสิ้นตามสัญญา
7. กฟก. เสนอเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเงินชดเชยต่อไป


แหล่งที่มา

ประชาชาติธุรกิจ
https://www.prachachat.net/economy/news-928177
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู