แจ้งเตือน
H10 ศัตรูพืช
16 พฤษภาคม 2567
ด้วงแรดมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน


แหล่งที่มา

ประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
https://www.facebook.com/photo/?fbid=881806210628323&set=a.469643221844626
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู