แจ้งเตือน
L73 โรคสัตว์
27 กุมภาพันธ์ 2566
กรมปศุสัตว์ติวเข้มซ้อมแผนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ประจำปี 2566
นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมรอยัลออคิดบอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแผนการปฎิบัติงาน รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนกของกรมปศุสัตว์ อีกทั้งยังเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ให้การดำเนินงานในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดย นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พร้อมทั้ง นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ประจำภาค เข้าร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ นายสัตวแพทย์ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 – 9 นายสัตวแพทย์ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ในระดับจังหวัดและอำเภอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ กองสารวัตรและกักกัน และสำเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู