ถาม-ตอบ
ถามเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ข้าวลูกผสม คืออะไร

ข้าวลูกผสม (Hybrid rice) หมายถึง ต้นข้าวที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่เป็นลูกผสมชั่วอายุที่ 1 (F1 seed) ที่ได้จากการข้ามพันธุ์ (cross pollination) ระหว่างข้าวสายพันธุ์แท้ (inbred) 2 สายพันธุ์ ซึ่งต้นข้าวลูกผสมนี้เมื่อออกดอกและผสมตัวเอง (self pollination) แล้วจะได้เมล็ดข้าวเปลือกเป็นลูกชั่วที่ 2 และเมล็ดลูกชั่วที่ 2 นี้เองที่เกษตรกรจะนำไปบริโภคหรือจำหน่ายเป็นการค้า เมล็ดลูกชั่วที่ 2 นี้ไม่สามารถนำไป ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในครั้งต่อไปได้ เพราะจะให้ต้นข้าวในรุ่นลูกที่กระจายตัวทางพันธุกรรมและไม่สม่ำเสมอใน ทางการเกษตร ดังนั้นเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม จึงใช้ได้เพียงฤดูเดียว เกษตรกรจะต้องเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ทุกฤดู การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมทำได้ยาก ต้องการความรู้และความชำนาญสูง เกษตรกรจึงจำเป็นต้องซื้อพันธุ์ข้าวลูกผสม ทำให้เกิดต้นทุนเพิ่ม แต่ข้าวลูกผสมมักจะให้ผลผลิตที่สูงขึ้นประมาณ 10-15 %


แหล่งที่มา

ข้าวลูกผสม;การข้ามพันธุ์;เมล็ดพันธุ์ข้าว;ผลผลิต

คำสำคัญ

การผสมพันธุ์ข้าวการผสมกลับสมรรถนะการผสมเกสรตัวผู้ความเป็นหมันพันธุกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

ถาม-ตอบ
ทำไร่ปลูกมันสำปะหลัง อยากทราบวิธีการปลูกและสูตรปุ๋ย เพาะปลูกแล้วมันต้นเล็กลง และอยากให้มันลงหัว
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2561
การปลูกมันสำปะหลังควรมีการพักดินในพื้นที่ปลูก โดยปลูกปอเทืองหรือพืชตระกูลถั่วเป็นปุ๋ยพืชสด ปลูกประมาณ 40-45 วัน เมื่อออกดอกให้ไถกลบ หรือใส่ปุ๋ยอินทรีย์ พื้นที่ 1ไร่ต่อปุ๋ยอินทรีย์ 2-3 ตัน ควรเสริมธาตุอาหารให้ครบถ้วน ปุ๋ยที่ใช้ควรใช้สูตรอะไรถึงจะดี ให้ดูลักษณะของดินในพื้นที่ปลูกเป็นหลัก ถ้าเป็นดินทรายมาก ใช้สูตรไนโตรเจน 2 ส่วน ฟอสฟอรัส 1 ส่วน โพแทสเซียม 3 ส่วน แต่ถ้าดินทรายไม่มากอาจใช้สูตรไนโตรเจน 2 ส่วน ฟอสฟอรัส 1 ส่วน โพแทสเซียม 2 ส่วน อัตราส่วนไม่จำเป็นต้องเหมือนตามนี้ เพราะลักษณะของดินในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน ใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังอายุ 10-12 เดือน และต้องปลูกมันสำปะหลังภายใน 15 วันหลังจากตัดท่อนพันธุ์ สับท่อนพันธ์ุ ความยาว 20 เซนติเมตร ปักตั้งฉากลงไปในดิน 10 เซนติเมตร ก่อนปลูกลงดินนำท่อนพันธุ์ไปแช่ในสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งสีชมพู กดท่อนพันธุ์ให้จม จุ่ม 10-15 นาที เพื่อให้ท่อนพันธุ์ปลอดโรค ฤทธิ์ยาอยู่ได้ 1 เดือน หลังจากนั้นหมั้นตรวจแปลงดูว่ามีเพลี้ยแป้งหรือไม่ อาจใช้สารเคมีป้องกัน หรือใช้ชีววิธีธรรมชาติ เช่นแมลงช้างปีกใส และแตนเบียน นอกจากนี้ยังมีศัตรูมันสำปะหลังอีกหนึ่งชนิดคือ ไรศัตรูพืช ต้องใช้สารกำจัดไรโดยเฉพาะ ลักษณะอาการที่พบเห็นคือ ใบซีด ใบปะด่างขาว และโรคที่ระบาดมากในปัจจุบันคือ โรคพุ่มแจ้ ลักษณะอาการใบแตกเป็นพุ่มมาก เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมามีเพลี้ยจั๊กจั้นปีกใบหยักเป็นพาหะ และโรคหัวมันเน่า เกิดจากเชื้อราไฟท๊อปธอร่า หากเกิดโรคต้องขุดต้นออกทันที และปลูกข้าวโพดหมุนเวียน 2-3 ปี ถึงกลับมาปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ได้
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ถาม-ตอบ
สวัสดิภาพสัตว์คืออะไร และมีวิธีปฏิบัติอย่างไร
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2561
สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) หมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์บนพื้นฐานการคำนึงถึงหลัก 2 ประการคือ 1. สภาพทางร่างกายสรีรวิทยาของสัตว์ และ 2. สภาพทางจิตใจของสัตว์ การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีป้องกันไม่ให้เกิดความเครียด ทำให้สัตว์แข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคโดยธรรมชาติ ซึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในระดับสากลทั่งเชิงปรัชญาและทางวิทยาศาสตร์ว่ามีอะไรเป็นกรอบในการปฏิบัติ ดังนั้นในปี ค.ศ. 1967 คณะมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร ได้บัญญัติความหมายของสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งใช้เป็นกรอบในการจัดการฟาร์ม เรียกว่า เสรีภาพ 5 ประการ (FAWC,2005) ได้แก่ 1. สัตว์ต้องปราศจากความหิวและกระหาย Freedom from Hunger and Thirst ด้วยการจัดให้สัตว์ได้รับน้ำสะอาดและอาหารที่มีคุณภาพตามความต้องการของสัตว์อย่างเพียงพอเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดีและแข็งแรง 2. สัตว์ต้องปราศจากความไม่สะดวกสบาย Freedom from discomfort ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เช่นการมีร่มเงา และมีพื้นที่พักผ่อนที่สะดวกสบาย และสะอาด 3. สัตว์ต้องปราศจากความเจ็บปวด (ได้รับบาดเจ็บหรือเชื้อโรค) Freedom from Pain, Injury or Disease ด้วยการป้องกันหรือหากสัตว์ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดโรค โดยต้องชันสูตรและรักษาโดยเร็ว 4. สัตว์ต้องได้แสดงออกตามพฤติกรรมธรรมชาติ Freedom to Express Nomal Behavior ด้วยการจัดพื้นที่เพียงพอ มีอุปกรณ์ที่จำเป็นตามพฤติกรรมสัตว์ และการอยู่รวมฝูงในสังคมสัตว์แต่ละชนิด 5. สัตว์ต้องปราศจากความกลัวและความกังวลใจ Freedom from Fear and Distress ด้วยการแน่ใจว่าสัตว์ได้รับการจัดการในสภาพที่หลีกเลี่ยงต่อการทุกข์ทรมานทางจิตใจ เช่นการขนส่ง การจัดการชำแหละ เป็นต้น
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ถาม-ตอบ
การใช้ยาแลนเนทกับมะละกอมะเฟืองที่กำลังออกผลอยู่ แต่ผลไม่โตเป็นเพราะยาหรือไม่
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 24 มกราคม 2561
ไม่เกี่ยวกัน แลนเนทเป็นชื่อการค้า ชื่อสามัญคือเมทโทนิล เป็นสารเคมีป้องกันกำจัดหนอนได้อย่างรวดเร็ว แต่อันตรายสูง การที่ต้นไม้ไม่โตเป็นเพราะการบำรุงรักษาที่ไม่ดี มะละกอและมะเฟืองที่กำลังออกผลอยู่ แต่ผลไม่โต ควรใส่ปุ๋ยสูตรเสมอฉีดพ่นทางใบเมื่อเริ่มติดผล หรือใช้ปุ๋ยสูตรเสมอทางดิน ผลมะละกอระยะติดผลควรป้องกันเพลี้ยหอยดูดกินน้ำเลี้ยง ถ้าผิวผลเป็นคราบสีน้ำตาลเกิดจากเพลี้ยไฟ ไรศัตรูพืช ก็ใช้สารเคมีป้องกันกำจัด มะเฟืองติดผล ควรระวังแมลงวันทอง ให้ปลิดผลมะเฟืองออกบ้างเพื่อให้ลูกสมบูรณ์ หรือห่อผลตอนที่ผลขนาดเล็กด้วยถุงระบายอากาศ ก็จะป้องกันแมลงวันทองได้
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 17 มกราคม 2561
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู