ถาม-ตอบ
ถามเมื่อ 14 มกราคม 2561
บทบาทหน้าที่ของหมอดินอาสา

บทบาทภารกิจอาสาสมัครหมอดินอาสา (๑) เป็นผู้ประสานงานด้านการพัฒนาที่ดินระหว่างเกษตรกรในหมู่บ้านกับอาสาสมัครหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน (๒) เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ช่วยเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ ของกรมพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้าน (๓) เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุน เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ในการดำเนินกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่หมู่บ้าน


แหล่งที่มา

สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน

คำสำคัญ

หมอดินอาสาหน้าที่บทบาทการพัฒนาที่ดิน

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

ถาม-ตอบ
มาตรฐานระบบการผลิต คือ
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2561
เป็นเกณฑ์ในการตรวจรับรองการปฏิบัติของผู้ผลิต ตั้งแต่การผลิตระดับฟาร์ม มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP)ระดับโรงคัดบรรจุ และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งรวมทั้งโรงงานแปรรูปขั้นต้น โรงฆ่าสัตว์ โรงสีข้าว หรือมาตรฐานการปฏิบัติทางโรงงานที่ดี(GMP
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561
ถาม-ตอบ
ทำไมต้องมีนโยบายแปลงใหญ่
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2561
1) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่าย โดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน 2) เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 30 มกราคม 2561
ถาม-ตอบ
ถ้าไม่ติดอุปกรณ์ติดตามเรือจะส่งผลอย่างไรบ้าง
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561
ตามกฎข้อบังคับการตรวจเรือของกรมเจ้าท่าที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 และบังคับใช้วันที่ 27 เมษายน 2558 จะถือว่าอุปกรณ์ VMS เป็นอุปกรณ์ประจำเรือ ถ้าไม่มีอุปกรณ์ VMS เจ้าพนักงานตรวจเรือจะไม่ออกใบอนุญาตใช้เรือให้และถือว่าผิดกฎหมาย และหากเรือประมงไม่ติดตั้ง VMS ยังอาจส่งผลโดยรวมกับอุตสาหกรรมประมงของประเทศไทยจากประเทศคู่ค้ารายใหญ่เช่น EU และ USA เป็นต้น ทำให้สินค้าสัตว์น้ำไม่สามารถส่งออกนอกประเทศนำเงินตราเข้าประเทศไทยได้ อย่างเช่น กรณีประเทศอินโดนีเซีย ที่ระงับการทำการประมงส่งผลกระทบทั้งระบบ เป็นต้น
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2561
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู