ถาม-ตอบ
ถามเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2561
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์มีอะไรบ้าง

1.ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) ในส่วนของการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ (สำหรับผู้ประกอบการ) 2. ระบบมาตรฐานปศุสัตว์ 3. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่เนื้อ(Traceability) 4. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกร(Traceability) 5. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ(Traceability) 6.ระบบบันทึกข้อมูลและการจำหน่ายน้ำนมดิบ (Fresh Milk Management) 7. โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม (DHI For Windows) 8.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า(Thai Rabies Net) 9. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก 10. ระบบงานวิจัยกรมปศุสัตว์ 11. ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลงานวิจัย 12. เว็บไซต์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์ 13. ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(บุคคลทั่วไป) 14. ระบบศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์


แหล่งที่มา

คำสำคัญ

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

ถาม-ตอบ
แปลงใหญ่ มีหลักการในการดำเนินงานอย่างไร
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 21 มกราคม 2561
9 หลักการของแปลงใหญ่ 1) ความสมัครใจ : เป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ด้วยความสมัครใจ และดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเป้าหมายของแปลงใหญ่ 2) ง่ายต่อการเข้าถึง : รวมตัวกันได้ จับเป็นกลุ่มผลผลิตเกษตรชนิดเดียวกันดำเนินการได้เลย 3) ขนาดพื้นที่เหมาะสม : 3.1) ข้าวไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และ เกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ราย 3.2) สินค้าอื่นไม่น้อยกว่า 300 ไร่ หรือ เกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ราย 4) พัฒนาให้ถึงเป้าหมาย : ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ขยายโอกาส 5) พื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map สามารถรวมเป็นแปลงใหญ่ได้ และใช้เทคโนโลยีเข้าไปปรับพื้นที่ให้เหมาะสม 6) ยกระดับ : มาตรฐาน ประสิทธิภาพการผลิต เน้นผลผลิตของแปลงใหญ่ 7) แหล่งน้ำ : พัฒนาตามความจำเป็น/เหมาะสม 8) กระบวนการกลุ่ม : 8.1) กลุ่มเดิม (สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน) – แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ทำแปลงใหญ่ได้ 8.2) ไม่มีกลุ่ม – พัฒนาให้เกิดกลุ่ม ต้องใช้เวลา 9) Economy of scale : ตัดสินด้วยเกณฑ์ของแหล่งทุน ขึ้นกับกิจกรรมที่กลุ่มขอรับการสนับสนุน
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 14 มกราคม 2561
ถาม-ตอบ
ขอคำแนะนำการเลือกพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อปลูกในพื้นที่ต่างๆ
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 3 มีนาคม 2561
การเลือกพันธุ์ให้เหมาะกับพื้นที่ เป็นการลดต้นทุนการผลิต โดยพิจารณาปริมาณน้ำฝนร่วมด้วย เช่นชุดดินชุมพวง ซึ่งมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาที่มีปริมาณน้ำฝนน้อย 800 -1,000 มิลลิเมตร ควรใช้พันธุ์ระยอง 7 ระยอง 72 ระยอง 9 ระยอง 5 และ เกษตรศาสตร์ 50 แต่หากชุดดินนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ที่มีปริมาณน้ำฝน 1,000-1,200 มิลลิเมตร. สามารถใช้พันธุ์ได้เกือบทุกพันธุ์ยกเว้นพันธุ์ระยอง 90 พันธุ์มันสำปะหลังที่ปลูกในต้นฤดูฝนมีความเหมาะสมเฉพาะพื้นที่ดังภาพ และตัวอย่างพื้นที่ที่มีเนื้อที่การผลิตมากเป็นลำดับต้น ๆ แยกตามสภาพภูมิอากาศและคุณลักษณะดินแสดงในตารางข้างล่าง โดยภาคตะวันออกจะเป็นพื้นที่ที่มีทางเลือกในการใช้พันธุ์มากกว่าภาคอื่น ๆ เนื่องจากบางพันธุ์สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในสภาพที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เช่น พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 และก็มีบางพันธุ์ที่สามารถสร้างหัวได้เร็ว เช่น พันธุ์ระยอง 5 [ที่มา: http://at.doa.go.th/mealybug/varsite.htm]
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2561
ถาม-ตอบ
ขนาดพื้นที่เหมาะสมตามหลัการของแปลงใหญ่คือเท่าใด
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2561
1. ข้าวไม่น้อยกว่า 300 ไร่ และเกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ราย 2. สินค้าอื่นไม่น้อยกว่า 300 ไร่หรือเกษตรกรไม่น้อยกว่า 30 ไร่
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู