ถาม-ตอบ
ถามเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561
สินค้านำเข้า เช่น ปูที่ผ่านการต้มและแช่แข็งโดยใช้เกลือแล้วนำมาแปรรูป ต้องติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าหรือไม่

ไม่ต้องติดฉลากประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า แต่ต้องติดฉลากอาหารก่อภูมิแพ้


คำสำคัญ

ปูผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์แช่แข็งสินค้านำเข้าเกลือการติดฉลากผลิตภัณฑ์แหล่งผลิตสินค้า

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

ถาม-ตอบ
คุณสมบัติของผู้ขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารเป็นอย่างไร
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561
1) เกษตรกร : ต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือสิทธิ์ครอบครองพื้นที่การผลิต หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของ หรือผู้ถือครองสิทธิ์ให้ดำเนินการผลิต เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ เป็นผู้สมัครใจขอการรับรองและยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองที่กำหนด 2) นิติบุคคล : ต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือสิทธิ์ครอบครองพื้นที่การผลิตหรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของหรือผู้ครองสิทธิให้ดำเนินการผลิต ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมายไทย เป็นนิติบุคคลที่สมัครใจขอการรับรอง และยินดีจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองแหล่งผลิต GAP ที่กาหนด 3) กลุ่มเกษตรกร : สมาชิกของกลุ่มต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือสิทธิ์ครอบครองพื้นที่การผลิต หรือเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าของ หรือผู้ถือครองสิทธิให้ดำเนินการผลิต เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง กลุ่มอาจจะดำเนินการโดยสมาชิกที่รวมกลุ่มกันเพื่อทำการผลิต หรือดำเนินการโดยนิติบุคคล หรือองค์กรอิสระซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร โดยเป็นผู้รับซื้อ จัดจำหน่าย หรือส่งออกผลผลิตทางการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกรที่ทำการผลิตให้ เป็นกลุ่มที่สมัครใจขอการรับรอง และยินดีจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองที่กำหนด ผู้ยื่นคำขอการรับรอง จะต้องไปยื่นใบสมัครคำขอรับรองที่สำนักงานในระดับำาเภอในพื้นที่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะมีการเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ แล้วสำนักงานในระดับจังหวัดในพื้นที่จะดำเนินการส่งผู้ที่ผ่านการเตรียมความพร้อมไปที่หน่วยงานส่วนกลางซึ่งเป็นผู้ตรวจรับรอง
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ถาม-ตอบ
ระบบ VMS คืออะไร
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561
ระบบติดตามตำแหน่งเรือประมง หรือ Vessel Monitoring System: VMS ประกอบด้วยอุปกรณ์ติดตามเรือที่ติดตั้งอยู่บนเรือประมง โดยข้อมูลตำแหน่งของเรือประมงแต่ละลำจะได้จากระบบนำทางด้วยดาวเทียม (Global Navigation Satellite System: GNSS) และส่งมายังผู้ใช้งานผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมได้ 3 แบบ คือ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (Global Service Mobile Communication: GSM) ความถี่วิทยุ AIS (AIS Auto Identification System) และเครือข่ายดาวเทียมสื่อสาร (Satellite Service Provider) ซึ่งทั้ง 3 ระบบมีความเหมาะสมกับเรือประมงแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับแหล่งทำการประมงและระยะห่างจากฝั่งทะเลทำให้ทราบเส้นทางเดินเรือและพฤติกรรมการทำการประมงได้ เพื่อใช้เฝ้าระวังไม่ให้ทำการประมงที่ผิดกฎหมายเป็นไปตามหลักสากลและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของเรือประมงไทย
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2561
ถาม-ตอบ
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) คือใคร
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 28 มกราคม 2561
เกษตรกรที่มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง และบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 21 มกราคม 2561
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู