ถาม-ตอบ
ถามเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ควรมีการทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนด "พื้นที่น้ำจืด" ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเคยใช้ในการกำหนดเขตพื้นที่ระงับการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำในพื้นที่น้ำจืด หรือไม่

ตามแนวทางการปฏิบัติ ที่กำหนดให้ "พื้นที่น้ำจืด" หมายความว่า พื้นที่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดได้ดำเนินการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 2/2541 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2541 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพื่อระงับการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบความเค็มต่ำในพื้นที่น้ำจืดภายในเขตจังหวัดนั้น มีเหตุผลเนื่องจากในการกำหนดพื้นที่ระงับการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดินได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจากปัจจัยหลักทางด้านกายภาพและเคมีของดิน ซึ่งมีความสำคัญต่อการประเมินความเหมาะสมของที่ดิน ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ (Topography) เนื้อดิน ปฏิกิริยาดิน ความลึกของชั้นตะกอนทะเล (Marine sediment) การระบายน้ำของดิน ซึ่งปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวมีความคงที่และเปลี่ยนแปลงได้ยาก ดังนั้นหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและสามารถดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากข้อมูลเขตพื้นที่ต่างๆ ได้มีการจัดทำและประกาศไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วนแล้ว


คำสำคัญ

ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งการเพาะเลี้ยงกุ้งกุ้งกุลาดำพื้นที่น้ำจืดคุณภาพดินเคมีของดินการประเมินความเหมาะสมของดินการใช้ประโยชน์ที่ดิน

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

ถาม-ตอบ
ทำอย่างไรจึงจะใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ได้
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 23 มกราคม 2561
ผู้ที่จะใช้ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ได้ต้องเป็นผู้ประกอบการ ที่ทำการผลิต หรือแปรรูป หรือจัดการผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กับหน่วยตรวจรับรองแล้ว รวมทั้งได้ทำสัญญาในการใช้ตรารับรองกับหน่วยงานด้วย ผู้ที่ตรารับรองเกษตรอินทรีย์ไปใช้บนผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และอาจจะถูกดำเนินการตามกฎหมายได้
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 16 มกราคม 2561
ถาม-ตอบ
มะนาววงบ่อเป็นราดำที่ใบและผล มีวิธีแก้ไขอย่างไร มะนาวอายุปีกว่า
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 2 มีนาคม 2561
มะนาวที่ใบดำเรียกว่าราดำ เชื้อราชนิดนี้ขึ้นปกคลุมผิวใบเพราะว่ามีเพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย เพลี้ยอ่อน ดูดกินน้ำเลี้ยง เมื่อเพลี้ยขับถ่ายสารเหนียวราดำจะขึ้นปกคลุม แนวทางป้องกันกำจัดคือต้องกำจัดเพลี้ยและราดำจะไม่เกิด แต่ถ้าเกิดแล้วนานไปจะแห้งเป็นสะเก็ดหลุดออกไปเอง แล้วสร้างความเสียหายอะไรหรือไม่ การที่ใบสีดำไม่มีสีเขียวทำให้ใบนั้นสร้างอาหารสังเคราะห์ไม่ได้ ต้นไม่เจริญเติบโต
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ถาม-ตอบ
คุณสมบัติของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 27 มกราคม 2561
1) ไม่เคยดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เป็นทางการมาก่อน (Start Zero) 2) มีที่ดินเป็นของตนเองและมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีเป็น ที่ดินเช่า ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน 3) มีสระน้ำ บ่อน้ำ บ่อบาดาล หรือแหล่งน้ำใช้อื่นที่เพียงพอต่อการทำการเกษตร หากไม่มีบ่อน้ำหรือแหล่งน้ำใช้อื่น แต่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการให้เข้ามาแสดงความประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินการระยะต่อไป 4) มีแรงงานในครัวเรือนเพียงพอ เหมาะสมกับพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ 5) สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และยินดีทำเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างต่อเนื่อง
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 20 มกราคม 2561
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู