ถาม-ตอบ
การผลิตพืช
ถามเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560
การปลูกมะขามหวานแบบอินทรีย์ มีที่ 500 ไร่ จ.เพชรบูรณ์ อยากทราบการปลูก การดูแล ปุ๋ย แมลง เชื้อราการให้น้ำ อินทรย์ต่างกับเคมีอย่างไรบ้าง จุดวิกฤตที่สำคัญของการดูแลมีอะไรบ้าง มีตัวอย่างไร่ในเพชรบูรณ์หรือจังหวัดอื่นที่ประสบความสำเร็จมีไหม ขอรายละเอียดติดต่อ การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินอย่างเดียวเพียงพอกับมะขามไหม รายละเอียดในการทำสาวเป็นอย่างไร ต้นมะขามพันธุ์เบาสีชมพู ขันดี หมื่นจง พันธุ์หนัก อย่างสีทอง อายุ 30 ปี ไม่ทำสาวดูแลดีควรให้ผลต่อไร่เท่าไหร่ ทำสาวให้ผลต่อไร่เท่าไหร่ ปัจจุบันมีเครื่องเก็บฝักผลมะขามหวานหรือยังถ้ามีขอรายละเอียด โรงงานแปรูปพร้อมเครืองแกะเปลือกแยกเมล็ดราคาเป็นอย่างไรขอรายละเอียด

การปลูก การดูแล ปุ๋ย แมลง เชื้อราการให้น้ำ อินทรย์ต่างกับเคมีอย่างไรบ้าง ปัจจุบันยังไม่มีใครทำเกษตรอินทรีย์จริงๆ บางท่านใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ก็เรียกอินทรีย์ ซึ่งไม่ใช่ ถ้าทำเกษตรอินทรีย์จริงพื้นที่ที่ปลูกต้องไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีมาก่อน สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชต้องไม่ใช้เลย ต้องมีการสร้างกำบังให้พืชป้องกันสารเคมีจาแปลงข้างๆ ในการทำอินทรีย์ต้องมีผู้มาตรวจว่าได้มาตรฐานหรือไม่ มะขามอินทรีย์น่าจะทำมะขามหวานปลอดภัยมากกว่าคือปลอดภัยกับผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม ผู้ทำปลอดภัย จุดวิกฤตที่สำคัญของมะขามหวานคือ น้ำ เมื่อออกฝักต้องได้น้ำสม่ำเสมอ ถ้าปล่อยให้ขาดน้ำ แล้วมีฝนตก จะทำให้ฝักแตก สามารถเสริมด้วยแคลเซียมทำให้เซลล์แข็งแรงขึ้น รองลงมาคือปุ๋ย มะขามหวานจะให้ดอกพร้อมแตกใบ เมื่อตัดแต่งกิ่งให้ใส่ปุ๋ย 12-24-12 หรือ 8-24-24 เพื่อให้ออกดอกพร้อมแตกใบอ่อน เมื่อติดฝักให้ใส่ปุ๋ย 20-10-10 หรือ 30-10-10 เร่งใบให้สมบูรณ์เพื่อสร้างอาหารเลี้ยงฝักแล้วใส่ปุ๋ย 13-13-21 หรือปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงเพื่อสร้างความหวาน มะขามปลายปีมีอากาศหนาวกลางคืนร้อนกลางวัน โรคที่สำคัญคือโรคราแป้งขาว ใบจะมีแต้มสีขาวเหมือนโรยแป้ง และใบร่วง การป้องกันกำจัดเชื้อราจากธรรมชาติไม่มีในปัจจุบัน จึงยังต้องใช้สารเคมีอยู่ และที่สำคัญมากคือช่วงมะขามติดฝัก ถ้าไม่ฉีดสารป้องกันกำจัดเชื้อราจะมีเชื้อราติดไปกับฝัก และถ้าเก็บรักษาไม่ดีจะมีราสีขาวขึ้นในฝัก พบแมลงศัตรูหลายชนิด เช่น หนอนเจาะฝัก จุดวิกฤตที่สำคัญของมะขามหวานอีกเรื่องคือ กระบวนการก่อนการเก็บเกี่ยวที่ไม่ให้มีแมลงกับเชื้อราติดมากับฝัก การเก็บเกี่ยวต้องใช้แรงงานคนเก็บ และต้องเข้าห้องเย็นเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ต้องมีกระบวนการแปรรูปเป็นมะขามหวานรูปแบบต่างๆ มีตัวอย่างไร่ที่ประสบความสำเร็จ โดยอยู่ก่อนถึงจ.เพชรบูรณ์ซ้ายมือมีร้านขายผลิตภัณฑ์จากมะขามร้านใหญ่มาก หลังร้านเป็นห้องเย็น สามารถเข้าไปดูได้ การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดินอย่างเดียวไม่เพียงพอกับมะขาม ตามจริงก็คือปุ๋ยหมักธรรมดา โดยเอาเศษซากพืชให้ไส้เดือนย่อยสลาย ซึ่งคือปุ๋ยหมัก ถ้าพืชอื่นพอเพียง ถ้ามะขามหวานปุ๋ยมูลไส้เดือนดินอย่างเดียวไม่เพียงพอ การทำสาวเป็นการตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยวผลลผิต เพื่อแตกกิ่งใหม่ ใบใหม่ หลักการตัดแต่งกิ่งโดยเอากิ่งที่เป็นโรคมีแมลงรบกวนตัดออก กิ่งตาย ทรงพุ่มทึบ ตัดแต่งให้โปร่ง ทำให้ไม่มีโรคและแมลงศัตรูพืชสะสม หลังตัดแต่งให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์คู่กับปุ๋ยเคมี ซึ่งจะทำให้ดินร่วนซุยดี รากหาอาหารได้สะดวก เสริมด้วยธาตุอาหารรอง จะทำให้มะขามได้รับธาตุอาหารครบถ้วน ฉีดโบรอนเพื่อการผสมติดที่ดี ต้นมะขามพันธุ์เบาสีชมพู ขันดี หมื่นจง พันธุ์หนัก อย่างสีทอง อายุ 30 ปี ถ้าไม่ตัดแต่งกิ่ง จะสะสมโรคและแมลงมาก ถ้าทำสาวโดยตัดแต่งแต่ไม่ดูแล ไม่ใส่ปุ๋ย ก็ไม่ได้ผลผลิต ซึ่งไม่ได้อยู่ที่การทำสาวแต่อยู่ที่การดูแล แต่ถ้าทำสาวแล้วดูแลดี ผลผลิตจะมาก แต่มะขามอายุมากผลผลิตอาจลดลง ปัจจุบันยังไม่มีเครื่องเก็บฝักผลมะขามหวาน ซึ่งยังต้องใช้คนเก็บและต้องระมัดระวัง ต้องทะนุถนอมมาก ไม่งั้นฝักแตก ฝักได้รับความเสียหาย และยังไม่มีโรงงานแปรรูปพร้อมเครื่องแกะเปลือกแยกเมล็ด เนื่องจากยังใช้คนแยกฝักและต้องเก็บในห้องเย็นอยู่


คำสำคัญ

มะขามหวานการปฏิบัติก่อนการเก็บเกี่ยวปุ๋ยมูลไส้เดือนดินการทำสาวการตัดแต่งกิ่งแรงงานคน

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

ถาม-ตอบ
รายละเอียดคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของ Smart Farmer
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561
คุณสมบัติและตัวบ่งชี้ 1. มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ 1.1 สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือให้คำปรึกษากับ ผู้อื่นได้ 1.2 สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้ 2. มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในระบบการผลิตและการตลาด 2.1 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งจากเจ้าหน้าที่และผ่านทางระบบ สารสนเทศ และการสื่อสารอื่นๆ เช่น Internet Mobile Phone Smart Phone เป็นต้น 2.2 มีการบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผนก่อนเริ่มดำเนินการและบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 2.3 มีการนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเอง 3. มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 3.1 มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน และทุน ฯลฯ 3.2 มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้ 3.3 มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Zero waste management) 4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 4.1 มีความรู้หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรกรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ 4.2 มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรกรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ 5. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม 5.1 มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (Green Economy) 5.2 มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 6. มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 6.1 มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร 6.2 รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป 6.3 มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการปศุสัตว์
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2561
ถาม-ตอบ
Agri-Map คืออะไรและใช้งานอย่างไร
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 23 มกราคม 2561
Agri-Map คือ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งานให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและรอบด้าน ครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ทุกด้านที่สำคัญเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับ ข้อมูลด้านการเกษตร ซึ่งสามารถตอบโจทย์การช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรไทย ในรายพื้นที่ได้เป็นอย่างดี Agri-Map ใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือ แท็บเล็ต ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยเข้าใช้งาน ผ่านหน้าเว็บไซต์ของ กษ หรือ URL:http://agri-map-online.moac.go.th/ ซึ่งจะมีเอกสารคู่มือการใช้ให้ศึกษาและสามารถดาวน์โหลดได้ในหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 16 มกราคม 2561
ถาม-ตอบ
การครอบครองปลาทะเลสวยงามในพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมต้องดำเนินการอย่างไร?
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2561
พื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2547 ได้กำหนดให้พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และเมืองพัทยา เป็นพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมและได้ห้ามครอบครองปลาทะเลสวยงามที่ได้มาจากการทำประมง เว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตให้ครอบครองจากกรมประมง ดังนั้นผู้ที่ครอบครองปลาทะเลสวยงามมีชีวิตดังกล่าวต้องขออนุญาตครอบครองได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู