ข่าวสาร
M12 การเพาะเลี้ยง
17 ตุลาคม 2017
แนะนำให้ฟาร์มจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายจระเข้หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดอุทกภัย
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2017 สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี โดย นางสาวจินตนา นิธรรมประมงอำเภอเมือง ปฏิบัติหน้าที่ประมงอำเภอปากท่อ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายลือชา วงศ์เปี่ยม ปลัดอำเภอปากท่อ สิบเอกชิษณุ ทองวิชิต ชุดรักษาความสงบเรียบร้อย อ.ปากท่อ และนายสุรศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.หนองกระทุ่ม ออกสำรวจฟาร์มจระเข้ ทวีชัยฟาร์ม ของน.ส.มินตรา เพ็ญชาติ ที่ขอเคลื่อนย้ายจระเข้ จำนวน 100 ตัว ปรากฎว่ามีจระเข้ครบจำนวนที่จะเคลื่อนย้าย และได้แนะนำให้ฟาร์มจัดทำแผนการเคลื่อนย้ายจระเข้หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดอุทกภัย

แหล่งที่มา

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item/1279

คำสำคัญ

จระเข้ฟาร์มจระเข้การเคลื่อนย้ายจระเข้การจัดทำแผนอุทกภัยภัยธรรมชาติ

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

ถาม-ตอบ
ทำไมต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ประมง)
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 1 วัน
ตามนโยบายปีแห่งความปลอดภัยด้านอาหาร 2547 ที่เป็นของรัฐบาล กรมประมงได้กำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบธุรกิจการประมงทุกประเภท วัตถุประสงค์ 1. เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รวมทั้งผู้ประกอบกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่อง 2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ รองรับการพัฒนามาตรฐานสินค้าประมง 3. เพื่อการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงพิธีการนำเข้า-ส่งออก 4. เพื่อการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับในกรณีสินค้ามีปัญหา 5. เพื่อการกระจายข้อมูลต่างๆ ข่าวสารอย่างมีระบบ และอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง แบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรต่างๆ 1. ทบ.1 แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ ฟาร์มเลี้ยง โรงเพาะฟัก/อนุบาล 2. ทบ.2 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง ได้แก่ ผู้รวบรวม นำเข้า-ส่งออก 3. สพอ.1 คำขอรับใบสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับส่งออกเพื่อการเพาะเลี้ยง 4. สพอ.2 ใบสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับส่งออกเพื่อการเพาะเลี้ยง 5. สพอ.1 คำขอรับใบสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานที่รวบรวมสัตว์น้ำสำหรับส่งออกเพื่อการเพาะเลี้ยง 6. สพอ.2 ใบสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนสถานที่รวบรวมสัตว์น้ำสำหรับส่งออกเพื่อการเพาะเลี้ยง หมายเหตุ - ผู้เพาะเลี้ยงและส่งออก ต้องขึ้นทะเบียน ทบ.1 และ สพอ.1 - ผู้รวบรวมและส่งออก ต้องขึ้นทะเบียน ทบ.2 และ สรอ.1 - กรณีเป็น ผู้เพาะเลี้ยง ผู้รวบรวม และผู้ส่งออก ต้องขึ้นทะเบียน ทบ.1 สพอ.1 และสรอ.1
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 8 วัน
ถาม-ตอบ
ปลูกเมล่อนในกระถาง พอมีลูกใบจะแห้งกรอบจากยอดมาโคนต้น แก้อย่างไร
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 1 เดือน
เมล่อน เป็นพืชตระกูลแตง สิ่งที่ต้องระวังคือ โรคเถาเหี่ยว จากเชื้อฟูซาเรียม อาการคือต้นเหลืองใบเหลืองพร้อมกันหมด ก่อนปลูกควรใส่เชื้อไตรโคเดอม่า หรือถอนต้นที่มีอาการทิ้ง โรคของเมล่อนถ้าพบอาการเหี่ยว เขียวลู่ จะเป็นพวกแบคทีเรีย การแก้ไขเช่นเดียวกันและควรป้องกันแมลงปากกัดไม่ให้กัดต้นอื่น ถ้าเป็นโรคเหี่ยวที่เกิดจากใส่ปุ๋ยมากเกินไปจะทำให้ใบแห้งจากขอบใบปลายใบ ซึ่งต้องรีบรดน้ำชะล้างให้เอาปุ๋ยออก หรือถ้าเป็นโรคราน้ำค้าง จะเห็นจุดเหลืองที่ใบ มีเชื้อราใต้ใบ เป็นมากใบแห้งกรอบ ซึ่งต้องวินิจฉัยดูว่าเป็นอะไรและแก้ไขให้ตรงกับที่เป็น
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 1 เดือน
ถาม-ตอบ
สรรพคุณเลือดจระเข้
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 1 เดือน
ช่วยบำรุงระบบเลือด เช่นเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 1 เดือน
© 2017 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู