ข่าวสาร
D50 กฎหมาย
16 ตุลาคม 2017
ไทย ประกาศชัดมุ่งมั่นขจัดอาชญากรรมประมง พร้อมเชิญประชาคมโลกแสดงจุดยืนร่วมกัน ณ การประชุม FishCRIME2017
พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แสดงท่าทีของประเทศไทยในฐานะเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก จำเป็นต้องคำนึงถึงความมั่นคงทางอาหาร ความปลอดภัย และคุณภาพของอาหารที่ผลิตสำหรับผู้บริโภค ที่สำคัญห่วงโซ่การผลิตต้องไม่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการประมง ซึ่งมีเครือข่ายความเชื่อมโยงข้ามชาติ ในส่วนของประเทศไทยได้มีการปฏิรูปการประมงเพื่อความยั่งยืนซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งชาติ มีกรอบกฎหมายใหม่ที่เป็นสากลมากขึ้น เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมง IUU เรือประมงและเรือสนับสนุนทุกประเภทจะถูกควบคุมตามมาตรฐานสูงสุด สินค้าประมงที่นำเข้าไทยจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งหากมีสินค้าที่ทำผิดกฎหมายเข้ามาก็จะดำเนินมาตรการทั้งทางอาญาและทางการปกครองอย่างรุนแรง เพื่อป้องกันสินค้าประมง IUU เข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและระบบการตรวจสอบย้อนกลับ พร้อมทั้งได้ผลักดันมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันอาชญากรรมประมง นอกจากนี้พยายามแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคการประมงมีการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังทั้งการทำประมง IUU และแรงงานผิดกฎหมายหรือการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งความผิดในสิ่งเหล่านี้มีโทษรุนแรงเพื่อให้เกิดการยับยั้งมิให้กระทำผิดต่อไป

แหล่งที่มา

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/activity_item/1248/all_activity2/2

คำสำคัญ

สัตว์น้ำทรัพยากรประมงสินค้าประมงการทำประมงการผลิตสินค้าการตรวจสอบย้อนกลับอาชญากรรมประมงกฎหมายการจ้างแรงงานการขาดแคลนแรงงานเครือข่ายความร่วมมือ

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

ถาม-ตอบ
สาเหตุและวิธีป้องกันโรคตายพรายในกล้วยทำอย่างไร
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 7 วัน
สาเหตุโรคตายพรายหรือโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อราชื่อ Fusarium oxisporum ซึ่งชอบสภาพความชื้นสูง ดินกรด จะเติบโตได้ดี วิธีการแก้ไข คือกำจัดกอที่เป็นโรคและไม่แยกหน่อจากต้นที่เป็นโรคมาปลูก ถ้าไม่แน่ใจว่าหน่อติดเชื้อหรือไม่ ให้จุ่มหรือแช่สารป้องกันกำจัดเชื้อราชื่อ แมนโคเซบหรือคาร์เบนดาซิมนาน 15 นาที ปรับสภาพดินด้วยปูนขาวเพื่อให้ดินเป็นด่าง และใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาคลุกเคล้ากับดินเพื่อป้องกันโรค ถ้าแปลงนั้นเป็นมากให้ปลูกพืชอื่นแล้วค่อยหันมามาทำสวนกล้วยใหม่ ส่วนหน่อที่จะใช้ปลูกควรเลือกกล้วยโคนใหญ่ปลายเรียว ที่เรียกว่าหน่อใบดาบจะดี
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 14 วัน
ถาม-ตอบ
การวัดรายได้เกษตรกร ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี วัดจากอะไร
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 7 วัน
วัดจาก รายได้ที่เป็นเงินสดจากการจำหน่ายผลผลิต ผลพลอยได้ และสิ่งอื่นใดที่ได้จากกระบวนการผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้จากการจำหน่ายตามจำนวนหรือปริมาณที่ครัวเรือนเกษตรกรได้รับไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี นอกจากนี้ให้รวมถึงคำจำกัดความของรายได้ทางการเกษตรตามนิยามของการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลรายได้ของเกษตรกรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และข้อมูลบัญชีครัวเรือนเกษตรกรและกลุ่มอาชีพของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วย
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 14 วัน
ถาม-ตอบ
ปลูกมะพร้าวทำไมใบแหว่งๆ เว้าๆ เมื่อแตกใบใหม่มาก็จะแหว่งเป็นริ้วๆ สาเหตุเกิดมาจากอะไร
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 1 เดือน
สาเหตุเกิดมาจากด้วงแรด แต่ด้วงแรดไม่ได้เข้าทำลายเฉพาะมะพร้าว ยังเข้าทำลายพืชตระกูลปาล์ม ลักษณะการเข้าทำลาย ตัวเต็มวัยของด้วงแรดจะบินเข้าไปกัดคอมะพร้าวหรือคอปาล์มน้ำมัน ซึ่งจะทำให้ใบหัก และจะเป็นช่องทางให้ด้วงงวงเข้ามาวางไข่ได้ วิธีการป้องกันต้องกำจัด ให้กำจัดที่แหล่งขยายพันธุ์ อย่างเช่นในกองปุ๋ยหมัก ซากทะลายปาล์มน้ำมันหรือใบมะพร้าวที่ร่วงหล่นอยู่ในสวน ควรทำความสะอาดอย่าปล่อยทิ้งหมักกองไว้ ให้เกลี่ยกระจายไป ถ้าจำเป็นต้องใช้พื้นที่ทำปุ๋ยหมักให้หาเชื้อราเมธาไรเซียม (ราเขียว) มาคลุกที่กองปุ๋ยหมัก จะทำให้หนอนได้รับเชื้อราและจะตายในที่สุด แต่ที่สำคัญที่สุดคือการหมั่นทำความสะอาดสวน ทำความสะอาดคอมะพร้าว ถ้าพบว่าเป็นรูให้ใช้เหล็กแหลมแทงตัวด้วงแรดออกมา หรือใช้สารป้องกันกำจัดแมลงฉีกพ่นบริเวณนั้นก็จะสามารถควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดได้
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 1 เดือน
© 2017 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู