ข่าวสาร
สารสนเทศ
2 ธันวาคม 2564
แอป RUBBERWAY วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ยางธรรมชาติ บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานยางประเทศไทย 
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ RUBBERWAY PTE เปิดแอปพลิเคชัน RUBBERWAY วิเคราะห์ความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานยาง ร่วมส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางทำสวนยางพาราอย่างยั่งยืนภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งลงพื้นที่ดูงาน จ.พังงา เพื่อดูกระบวนการแปรรูปยางแผ่นดิบคุณภาพดีเกรดพรีเมี่ยม ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบางวัน จำกัด และ การทำยางแผ่นดิบสั่งตัดของกลุ่มเกษตรกรทำสวนโคกกลอย ตลอดจนนำร่องสำรวจข้อมูลผ่านระบบแอปพลิเคชัน RUBBERWAY กับเกษตรกรในพื้นที่
 
กยท. ให้การสนับสนุนบุคลากรในการลงสำรวจข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเชื่อมั่นว่าแอปพลิเคชัน RUBBERWAY จะเป็นเครื่องมือที่มีศักยภาพในการช่วยบริหารความเสี่ยงในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานยาง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยาง ในการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ และช่วยพัฒนาให้กับเกษตรกรชาวสวนยางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ใช้ยางสามารถบริหารจัดการผลผลิต และตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มา ทำให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ยาง
 
แอปพลิเคชัน “RUBBERWAY” จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ให้ความกระจ่างต่อความเสี่ยงทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทานยางของประเทศไทย พร้อมเสนอแผนปฏิบัติการแก้ไขและจัดการกับความเสี่ยงที่ตรวจพบ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณของผลผลิตมวลรวมของทั้งประเทศได้ ทำให้ผู้ซื้อเกิดความเชื่อมั่นและวางแผนการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ทั้งนี้ โครงการร่วมกันระหว่าง กยท. และ RUBBERWAY PTE ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุด 2 รายของโลก คือ มิชลิน และ คอนทิเน็นทัล ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุด 2 รายของโลก คือ มิชลิน และ คอนทิเนนทัล ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการประเมินความเสี่ยงทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของห่วงโซ่อุปทานของยางพาราโดย RUBBERWAY มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการพัฒนาโซลูชั่นทางเทคโนโลยีเพื่อสำรวจและจัดทำแผนที่ประเมินความเสี่ยง ด้านความยั่งยืนในระบบ Supply Chain ของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ
 
ความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการข้อมูลระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ยางธรรมชาติ จะนำไปสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของประเทศไทย และที่สำคัญ ช่วยส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานกับผู้ส่วนเกี่ยวข้องทั้งระบบ โดยเฉพาะในเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนเช่นกัน
 

แหล่งที่มา

การยางแห่งประเทศไทยRAOT
https://www.facebook.com/raotoffice/posts/3291319841127079
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู