ข่าวสาร
D10 การบริหารรัฐกิจ
11 กันยายน 2563
กษ.เดินหน้าตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรฯ ตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมุ่งเน้นสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 5 รูปแบบ ได้แก่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตร โดยที่ผ่านมา ได้ปรับปรุงกลไกการทำงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ เป็นประธาน ติดตามการทำงานและผลักดันให้เกิดพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนตั้งคณะทำงาน 3 คณะ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสาน คณะทำงานขับเคลื่อนวนเกษตรและเกษตรธรรมชาติ และคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

สำหรับคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์รายงานความก้าวหน้าล่าสุด (8 ก.ย.2563) ต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 8/2563 มีประเด็นสำคัญดังนี้
1.จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) “สกอช.” เสร็จ พร้อมเสนอให้คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนพิจารณาเดือนนี้
2.กำหนดหลักเกณฑ์กลางระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์กลางสำหรับระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว มาประกอบการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้แทนหน่วยงาน กลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
3.ผนึกความร่วมมือกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) OR มีนโยบาย Living Community ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. และพร้อมสนับสนุนจัดสรรพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกรเข้ามาจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสถานีบริการ และ4.จัดทำบิ๊กดาต้าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ โดยมอบกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการ ทั้งในส่วนเกษตรกรในระยะปรับเปลี่ยน และเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้วให้เป็นฐานเดียวกันของข้อมูลพืช สัตว์และประมงอินทรีย์ รวมทั้งการเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืนที่กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการ

นายอลงกรณ์กล่าวอีกว่า มอบให้คณะอนุกรรมการอีคอมเมิร์ซของกระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนสร้างผู้ประกอบการเกษตรออร์แกนิกออนไลน์ เพื่อขยายตลาดเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภคในยุค New Normal ร่วมกับผู้ให้บริการจัดส่งประเภท Food delivery ภายใต้โครงการ “ช่วยเกษตร.คอม” (www.ช่วยเกษตร.com) และโครงการยูนิคอนเอ็กซ์ (UniconX) สำหรับโครงการ “ยูนิคอนเอกซ์UniconX” นั้น ต้องการสร้างผู้ประกอบเกษตรและเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ภาคการผลิตถึงภาคการตลาด สร้างงานใหม่ สร้างรายได้ ให้ประชาชน นักศึกษา และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร สร้างผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรสู่ระดับสากล โดยเชื่อมโยงงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาสู่ Startup นวัตกรรม และเป็นบริษัท Unicorn ในอนาคตเพื่อสร้างพัฒนานวัตกรในสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจเกษตร และพัฒนา Plateform สู่การเชื่อมโยงนักลงทุนกับผู้ประกอบการเพื่อช่วยผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ แต่ขาดเงินทุนเข้าถึงแหล่งทุนนำไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการภาคเกษตรยั่งยืน


แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู