ข่าวสาร
F01 การผลิตพืช
14 สิงหาคม 2562
เตือนชาวนาหว่านข้าวแห้งช่วงแล้ง ผลผลิตเสียหายไม่เข้าเกณฑ์เยียวยา

นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการแล้งฝนทิ้งช่วง ปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรที่ทำนาปลูกข้าว โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่บางส่วนหันมาปรับเปลี่ยนวิธีปลูกข้าวจากวิธีการทำนาดำเป็นนาหว่านข้าวแห้งมากขึ้น เนื่องจากขาดแรงงานปักดำ อีกทั้งยังประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย แต่จากสถานการณ์ที่มีปริมาณฝนตกน้อยในหลายพื้นที่ระยะนี้ ปัญหาที่ตามมาจากวิธีการหว่านข้าวแห้งคือ ทำให้การกระจายและความลึกของเมล็ดข้าวที่ถูกฝังกลบลงดินไม่สม่ำเสมอ ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดข้าว และอาจมีวัชพืชขึ้นแซมในนาข้าวด้วย ทำให้ผลผลิตและคุณภาพข้าวต่ำ หากฝนทิ้งช่วงนานเกินไปจะทำให้เมล็ดข้าวที่หว่านไม่งอกเลย ซึ่งการเกิดความเสียหายกรณีนี้จะไม่ได้รับการช่วยเหลือภัยพิบัติด้านพืช ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
       สำหรับข้อแนะนำการปลูกข้าวช่วงแล้งหรือฝนทิ้งช่วง เกษตรกรควรวางแผนช่วงเวลาเพาะปลูกข้าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศปัจจุบัน โดยติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา หรือศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วง ปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร หรือปรับเปลี่ยนไปเพาะปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเป็นการประหยัดน้ำ การปลูกพืชอายุสั้นใช้น้ำน้อย การทำไร่นาสวนผสม หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากนี้ ให้สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่ เพื่อประเมินน้ำที่จะใช้ในไร่นาของตนเอง การเก็บกักน้ำไว้ในไร่นา และหาแหล่งน้ำสำรอง โดยประสานหน่วยงานด้านแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย


แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู