แจ้งเตือน
D50 กฎหมาย
26 กันยายน 2017
ประกาศกรมประมง เรื่องงดการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (เพิ่มเติม) 2017
เนื่องจากมีรายงานการพบโรคไอเอ็มเอ็น (Infectious myonecrosis, IMN) ในประเทศอินเดียและประเทศมาเลเซีย ประกอบมีรายงานเพิ่มเติมจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ว่ากุ้งน้ำตาล กุ้งกุลาดำ และกุ้งฟ้า อาจเป็นพาหะของโรคดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้โรคดังกล่าวเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย กรมประมงจึงงดการออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำ กุ้งแช่บ๊วย กุ้งขาว กุ้งน้ำตาล กุ้งกุลาดำ และกุ้งฟ้า ที่มีชีวิต หรือส่วนใดในลักษณะของกุ้งดิบแช่เย็น แช่แข็งที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอินเดียและประเทศมาเลเซีย เข้ามาในราชอาณาจักร ประกาศนี้มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ผู้ประกอบการที่มีหนังสือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อนำเข้ากุ้ง ซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดลักษณะของกุ้งดิบแช่เย็น แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกุ้งดังกล่าว ไว้ก่อนประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และได้แจ้งไว้ต่อกรมประมงภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ

แหล่งที่มา

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำสำคัญ

กุ้งแช่บ๊วยกุ้งขาวกุ้งน้ำตาลกุ้งกุลาดำกุ้งฟ้าพาหะนำโรคโรคไอเอ็มเอ็นโรคกล้ามเนื้อตายกล้ามเนื้อขาวขุ่นโรคระบาดกุ้งการแพร่ระบาดของโรคกฏหมายการนำเข้าการออกใบอนุญาตหนังสืออนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งกุ้งแช่เย็นการควบคุมโรคแหล่งผลิตประเทศอินเดียประเทศมาเลเซีย

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

ถาม-ตอบ
การวัดรายได้เกษตรกร ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี วัดจากอะไร
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 10 วัน
วัดจาก รายได้ที่เป็นเงินสดจากการจำหน่ายผลผลิต ผลพลอยได้ และสิ่งอื่นใดที่ได้จากกระบวนการผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้จากการจำหน่ายตามจำนวนหรือปริมาณที่ครัวเรือนเกษตรกรได้รับไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี นอกจากนี้ให้รวมถึงคำจำกัดความของรายได้ทางการเกษตรตามนิยามของการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลรายได้ของเกษตรกรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และข้อมูลบัญชีครัวเรือนเกษตรกรและกลุ่มอาชีพของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วย
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 17 วัน
ถาม-ตอบ
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) คือใคร
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 2 วัน
เกษตรกรที่มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร มีความรอบรู้ในระบบการผลิตด้านการเกษตรแต่ละสาขา มีความสามารถในการวิเคราะห์ เชื่อมโยง และบริหารจัดการการผลิตและการตลาด โดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 5 วัน
ถาม-ตอบ
รายละเอียดคุณสมบัติและตัวบ่งชี้ของ Smart Farmer
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 17 วัน
คุณสมบัติและตัวบ่งชี้ 1. มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ 1.1 สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือให้คำปรึกษากับ ผู้อื่นได้ 1.2 สามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือจุดเรียนรู้ให้กับผู้อื่นได้ 2. มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในระบบการผลิตและการตลาด 2.1 สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทั้งจากเจ้าหน้าที่และผ่านทางระบบ สารสนเทศ และการสื่อสารอื่นๆ เช่น Internet Mobile Phone Smart Phone เป็นต้น 2.2 มีการบันทึกข้อมูลและใช้ข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์วางแผนก่อนเริ่มดำเนินการและบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 2.3 มีการนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพของตนเอง 3. มีการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 3.1 มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน และทุน ฯลฯ 3.2 มีความสามารถในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดเพื่อให้ขายผลผลิตได้ 3.3 มีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มีประสิทธิภาพ (Zero waste management) 4. มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค 4.1 มีความรู้หรือได้รับการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรกรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ 4.2 มีกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับมาตรฐาน GAP GMP เกษตรกรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ 5. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม 5.1 มีกระบวนการผลิตที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม (Green Economy) 5.2 มีกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง 6. มีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 6.1 มีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพการเกษตร 6.2 รักและหวงแหนพื้นที่และอาชีพทางการเกษตรไว้ให้รุ่นต่อไป 6.3 มีความสุขและพึงพอใจในการประกอบอาชีพการปศุสัตว์
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 24 วัน
© 2017 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู