แจ้งเตือน
E12 แรงงาน
3 ตุลาคม 2017
ภาครัฐเข้ม! จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน 1–31 ต.ค นี้ กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวภาคประมง
กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีที่ประสงค์ทำงานในเรือประมง สามารถขอขึ้นทะเบียนจัดทำทะเบียนประวัติ (ท.ร. 38/1) และยื่นคำขอหนังสือคนประจำเรือภายใน 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1–31 ตุลาคม 2017 ณ สถานที่กรมประมงกำหนดใน 22 จังหวัดชายทะเล นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากการที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 26 กันยายน 2017 เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2017 เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง โดยอำนวยความสะดวกให้คนต่างด้าวที่ประสงค์ทำงานในเรือประมงอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานในเรือประมงที่จะออกไปทำการประมงในทะเลโดยประกาศดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2017 เพื่อเป็นการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมง สำหรับแรงงานต่างด้าว 1. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีที่ประสงค์ทำงานในเรือประมงแต่ไม่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวสามารถมาลงทะเบียนได้กับทางกรมประมง ณ สถานที่กรมประมงกำหนดใน 22 จังหวัดชายทะเลในระหว่างวันที่ 1–31 ตุลาคม 2017 โดยกระทรวงมหาดไทยได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรด้วย 2. กรณีคนต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว และเอกสารถูกต้องครบถ้วน และประสงค์จะทำงานในเรือประมงสามารถขอรับหนังสือคนประจำเรือได้ตลอดเวลา แม้สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้วเนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว สำหรับนายจ้างหรือผู้ประกอบการ 1. สำหรับนายจ้างที่มีความประสงค์จ้างแรงงานประมงต่างด้าวทำงานในเรือประมงสามารถยื่นทะเบียนนายจ้างเพื่อแจ้งความประสงค์จ้างแรงงานได้ทางกรมประมงในระหว่างวันที่ 30 กันยายน–10 ตุลาคม 2017 เพื่อทางกรมประมงจะดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อนายจ้างเพื่อให้คนงานต่างด้าวเลือกสมัครเข้าทำงาน 2. กรณีที่มีการตกลงจ้างแรงงานให้นายจ้างดำเนินการให้มีการทำสัญญาจ้างระหว่างนายจ้าง–ลูกจ้าง ดำเนินการตรวจโรคพร้อมจัดทำหนังสือคนประจำเรือ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม–15 พฤศจิกายน 2017 ทั้งนี้ ในระหว่างที่มีการเจรจาจ้างแรงงาน อาจมีผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนหรือผู้แทนองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์กับทางภาครัฐด้วย สำหรับกรณีเจ้าของเรือที่มีขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอสซึ่งมีคนประจำเรือซึ่งเป็นคนต่างด้าวทำงานอยู่ในเรือประมงอยู่จะต้องขอหนังสือคนประจำเรือภายใน 120 วันนับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ ท้ายนี้อยากฝากถึงแรงงานต่างด้าวขอให้รีบมาขึ้นทะเบียนประวัติเพื่อทำงานในเรือประมงภายในราชอาณาจักรไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้านผู้ประกอบการหากมีแรงงานต่างด้าวทำงานในเรือประมงให้แจ้งแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวและขอรับหนังสือคนประจำเรือภายในระยะเวลาหากพ้นกำหนดนายจ้างที่รับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานจะมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000-800,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน สอบถามรายละเอียดการขอขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล หรือกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ โทร.0 2940 6267

แหล่งที่มา

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำสำคัญ

แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาสัญชาติลาวสัญชาติเมียนมาการทำงานคนประจำเรือเรือประมงแรงงานประมงการขอใบอนุญาตทำงานการขึ้นทะเบียนประวัติเพื่อทำงานการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวกฎหมายนายจ้างผู้ประกอบการการจ้างแรงงานการยื่นทะเบียนนายจ้างการขาดแคลนแรงงานประเทศไทย

คำถามแนะนำสำหรับคุณ

ถาม-ตอบ
อยากทราบวิธีทำหญ้าหมัก: 1. การทำหญ้าหมัก ต้องทำครั้งเดียว วันเดียวให้เสร็จแล้วปิดหลุม หรือไม่จำกัดทำ 1-3 วัน เมื่อหญ้าเต็มหลุมแล้วปิดปากหลุมได้หรือไม่ 2. การทำหลุมหญ้าหมัก ควรทำในที่ร่ม หรือกลางแจ้ง ถึงจะได้ผลดีไม่มีเสีย 3. เมื่อถึงกำหนด 30 วัน แต่เกินกำหนดไปเปิดเมื่อ 60 วัน ให้วัวกินได้หรือไม่ 4. การทำน้ำปุ๋ยยูเรีย ผสมกากน้ำตาลให้วัวกินเมื่อผสมแล้ว ควรใช้ให้หมดในครั้งเดียวหรือไม่จำกัดอีก 10 วันยังใช้ได้หรือไม่ 5. โคที่กินต้นข้าวฟ่าง,ข้าวโพด และหญ้าจัมโบ้ อย่างไหนมีประโยชน์ต่อวัว เท่ากันหรือมากกว่า
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 14 วัน
ตอบ 1.ปกติการทำหญ้าหมักควรทำให้เร็วและปิดปากหลุมเมื่อเต็ม ภายใน 1 วัน เพราะถ้าทิ้งไว้นาน หญ้าจะมีการหายใจเกิดขบวนการสันดาป เกิดความร้อนในกองหญ้าหมักทำให้สูญเสียคุณค่าทางอาหาร การอัดหญ้าให้แน่นและเมื่อเต็มหลุม ปิดปากหลุมให้สนิทไม่ให้อากาศเข้าได้ จนถึงเวลาที่จะเปิดใช้ จะทำให้ลดการสูญเสียคุณภาพของหญ้าหมักได้ ตอบ 2.ถ้าหลีกเลี่ยงได้ ควรทำในที่ร่ม เพราะจะทำให้อุณหภูมิในกองหญ้าหมักไม่สูงจนเกินไปเพราะจะทำให้หญ้าหมักมีโอกาสเสื่อมคุณภาพได้เร็วขึ้น ตอบ 3. ปกติการทำหญ้าหมักด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ไม่มีอากาศรั่วเข้าในหลุมที่ปิดสนิทจะสามารถอยู่ได้นานหลายเดือน หรือถึง 1 ปี แต่เมื่อถึงกำหนดเปิดหลุมนำมาให้วัวกิน ก็ให้กินติดต่อกันไปเรื่อยๆ ทุกวัน จนหมดเพราะถ้าเปิดหลุมให้กินไม่ต่อเนื่อง ทิ้งหญ้าไว้ ผิวหน้าของหญ้าหมักที่ถูกอากาศก็อาจเน่าเสียหรือขึ้นราได้และเกิดการสูญเสีย การที่วัวกินหย้าหมักที่เสื่อมคุณภาพอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของวัวได้ ตอบ4. คำถามข้อนี้ยังไม่เข้าใจชัดเจนว่า หมายถึงทำน้ำปุ๋ยยูเรียผสมกากน้ำตาลให้วัวกินอย่างเดียวหรือทำเพื่อนำไปราดคลุกฟางข้าว แล้วจึงเอาไปเลี้ยงวัว และไม่ได้บอกว่าใช้ยูเรียผสมในปริมาณเท่าไหร่ เพราะเรื่องการใช้ยูเรียนั้นจำเป็นต้องระมัดระวังในการใช้เป็อาหารสัตว์ (มีเงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้) เพื่อไม่ให้เป็นพิษต่อสัตว์ ปกติการทำน้ำปุ๋ยยูเรียผสมกากน้ำตาลจะใช้สำหรับราดฟางข้าว เพื่อปรับปรุงคุณภาพของฟางให้ดีขึ้น ก่อนให้วัวกิน ทั้งนี้เนื่องจากในฤดูแล้งโคกระบือมักได้รับอาหารไม่เพียงพอ และหญ้ามีคุณภาพต่ำ ส่วนใหญ่เกษตรกรจะใช้ฟางข้าว ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนะต่ำ วิธีสะดวกในการปรับปรุงคุณภาพของฟางคือ ฟางราดด้วยสารละลายยูเรียกากน้ำตาล โดยมีส่วนผสมและวิธีการทำคือน้ำ 4 ปี้บ (80 ลิตร) ยูเรีย 1.5 กก. กากน้ำตาล 7.5 กก. ใช้กับฟาง 100 กก. โดยนำปุ๋ยยูเรียละลายน้ำให้หมดก่อนแล้วจึงเทกากน้ำตาลลงไป คนให้เข้ากันดี ตามด้วยกากน้ำตาลและนำไปราดบนฟางให้ชุ่มทั่วกันแล้วให้วัวกินทันที ควรผสมทีละครั้งแล้วใช้ให้หมด ไม่ควรผสมสาระละลายดังกล่าวทิ้งไว้ข้ามคืน จะเสื่อมคุณภาพ และไม่ควรใช้ยูเรียละลายน้ำราดฟางโดยที่ไม่มีกากน้ำตาล เพราะนอกจากประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ต่ำแล้ว อาจเป็นพิษต่อวัวได้ ตอบ 5. มีประโยชน์ต่อวัว ทำให้เจริญเติบโตได้เหมือนกัน แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพของพืชแต่ละชนิดดังกล่าว เช่น มีการปลูกพืชและตัดให้กินในระยะอายุที่เหมาะสมหรือไม่กินได้เพียงพอหรือเปล่า โดยทั่วไปข้าวโพด ข้าวฟ่าง จะสะสมสารอาหารในลำต้นได้สูงสุดในช่วงแทงดอก ส่วนหญ้าอาหารสัตว์ ปกติจะแนะนำให้ตัดที่อายุ 60 วันหลังปลูก และตัดครั้งต่อๆไป ทุกๆ 45 วัน
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 21 วัน
ถาม-ตอบ
มีลำไยต้นใหญ่ 30 ต้น ต้นเล็ก 80 ต้น ปลูกนอกฤดูกาล ช่วงราดสารลำไย หลังราดสาด 20 วัน ลำไยจะแทงช่อดอก แต่ช่อดอกจะชะงักไม่โต เพราะสาเหตุใด
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 5 วัน
การปลูกลำไยนอกฤดู ต้นลำไยควรมีความสมบูรณ์ อัตราสารเคมีที่ใช้และวิธีการใช้เหมาะสมหรือไม่
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 2 วัน
ถาม-ตอบ
หากประสงค์จะส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการนำไปทำพันธุ์ปลาหรือสัตว์น้ำสวยงามจะต้องติดต่อหน่วยงานใดของกรมประมง
ทิดบ้วน
ตอบเมื่อ 3 วัน
ติดต่อสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-5792151, 02-5792619, 02-5790562
อ่านต่อ
ถามเมื่อ 4 วัน
© 2017 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู