แจ้งเตือน
H20 โรคพืช
8 มิถุนายน 2563
เตรียมรับมือโรคแอนแทรคโนสพริก

เตือนเกษตรกรผู้ปลูกพริกเตรียมรับมือ โรคแอนแทรคโนส ซึ่งพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพริก
โรคนี้มักพบบนผลพริกที่เริ่มสุก หรือก่อนที่ผลพริกจะเปลี่ยนสี อาการเริ่มแรกเป็นจุดหรือแผลช้้ายุบตัว
เล็กน้อย ต่อมาแผลขยายใหญ่ลักษณะเป็นวงรีหรือวงกลม บริเวณแผลพบส่วนของเชื้อราเป็นตุ่มสีดำขนาดเล็กเรียงเป็นวงซ้อนกัน ในสภาพที่อากาศชื้นจะเห็นเมือกเยิ้มสีส้มอ่อน ซึ่งเป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรค ถ้าอาการรุนแรงจะท้าให้ผลเน่า ผลพริกที่เป็นโรคนี้จะโค้งงอบิดเบี้ยวลักษณะคล้ายกุ้งแห้งและร่วงก่อนเก็บเกี่ยว

โดยมีแนวทางป้องกัน/แก้ไข ดังนี้
1. เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้า จากแหล่งที่ปราศจากโรคหรือถ้าเก็บเมล็ดพันธุ์เองต้องเลือกจากผลพริกที่ไม่เป็นโรค
2. ควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่น 50 องศาเซลเซียส นาน 20-30 นาทีก่อนเพาะ
3. จัดระยะปลูกพริกให้เหมาะสม ไม่ปลูกชิดกันเกินไปและก้าจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อไม่ให้แปลงปลูก
มีความชื้นสูง ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค
4. หมั่นตรวจแปลงอย่างสม่้าเสมอ เมื่อพบผลพริกเป็นโรค เก็บน้าไปท้าลายนอกแปลงปลูก เพื่อลด
ปริมาณเชื้อสาเหตุโรค
5. หากพบเริ่มมีการระบาดของโรค พ่นด้วยสารป้องกันก้าจัดโรคพืช เช่นอะซอกซีสโตรบิน 25% เอสซี
อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้้า 20 ลิตร หรือ โพรคลอราซ 50% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20-30 กรัมต่อน้้า 20 ลิตร พ่นทุก 7-10 วัน
6. ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรงควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เพื่อตัดวงจรของโรค


แหล่งที่มา

เพจอารักขาพืช ปทุมธานี
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=943746609395318&set=a.138170843286236&type=3&theater
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู