แจ้งเตือน
H10 ศัตรูพืช
25 กันยายน 2562
เตือนชาวนาเฝ้าระวัง แมลงหล่า+เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ฤดูฝนปีนี้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ถึงขั้นส่งผลให้เกิดภัยแล้งกลางฤดูฝน ได้สร้างภาวะเอื้อต่อการแพร่พันธุ์ของแมลงศัตรูพืช...วันนี้ปรากฏผล แมลงหล่า และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เริ่มระบาดแล้ว จากการตรวจวัดพยากรณ์การระบาดของแมลงศัตรูข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศ สัปดาห์ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี พบว่า การติดตั้งเครื่องกับดักไฟนีออนในนาข้าวระยะแตกกอและเริ่มตั้งท้อง...ใน 1 คืน พบแมลงหล่า 300-500 ตัวต่อเครื่องกับดัก และพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 500-700 ตัวต่อเครื่องกับดัก เป็นสัญญาณบอก... การระบาดอยู่ในระดับรุนแรง
       กรมการข้าวเตือนชาวนาในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าระวังนาข้าว แมลงหล่าลักษณะลำตัวค่อนข้างกลมคล้ายโล่ มีสีน้ำตาลหรือดำเป็นมัน ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากกาบใบข้าวบริเวณโคนต้นข้าว ทำให้บริเวณถูกทำลายเป็นสีน้ำตาลแดงหรือเหลือง ขอบใบข้าวเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำคล้ายโรคไหม้ ชอบทำลายในระยะข้าวแตกกอ ทำให้กอข้าวแคระแกร็น การแตกกอลดลงถ้าทำลายหลังข้าวตั้งท้องจะทำให้รวงข้าวแกร็น ออกรวง ไม่สม่ำเสมอและเมล็ดลีบ
       วิธีการป้องกันกำจัด ใช้แสงไฟฟ้าล่อแมลงและทำลายในช่วงระบาด กำจัดวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่นในนาให้นาโปร่งแสงแดดส่องถึงโคนต้นข้าว เพื่อทำสภาพนาข้าวไม่ให้เหมาะแก่การอยู่อาศัย พื้นที่สามารถไขน้ำเข้านาได้ให้ไขน้ำเข้าท่วมโคนต้นข้าว เพื่อไม่ให้แมลงหล่ามาดูดกินน้ำเลี้ยงตามโคนต้นข้าว หากพบแมลงหล่ามากกว่า 5 ตัวต่อกอ ควรใช้สารเคมีคาร์โบซัลแฟน พอสซ์ 20% อีซี พ่นเฉพาะจุดที่มีการระบาด โดยพ่นไปที่โคนต้นข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเข้าทําลายข้าวโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์ท่อน้ำ ท่ออาหารบริเวณโคนต้นข้าวระดับเหนือผิวน้ำ โดยทั่วไปจะพบในระยะข้าวแตกกอถึงออกรวง ทําให้ต้นข้าวมีใบเหลืองและแห้งตายคล้ายถูกน้ำร้อนลวกเป็นหย่อมๆ ถ้าพบการระบาดให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมการข้าว...งดใช้อะบาเม็กติน ไซเปอร์เมทริน เพราะเพลี้ยกระโดดฯ ดื้อต่อสารชนิดนี้
       ไม่ขังน้ำในแปลงนาตลอดเวลา ระดับน้ำมีพอให้ดินเปียกหมาดๆ เพื่อให้แปลงนาไม่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์ และยังทำให้มดขึ้นมากัดกินตัวอ่อนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้อีกทาง...ในระยะก่อนข้าวตั้งท้อง ถ้าตรวจพบตัวอ่อนของเพลี้ยกระโดดฯมากกว่า 1 ตัวต่อต้นให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง บูโพรเฟซิล หรืออีโทเฟนพรอกช์ หรือไอโซโปรคาร์บ ระยะข้าวตั้งท้องถึงออกรวง ถ้าพบ 10 ตัวต่อกอ ไม่พบมวนเขียวดูดไข่หรือพบน้อยมาก ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ไดโนทีฟูเรน หรือไพมิโทรซีน
       ระยะข้าวใกล้เก็บเกี่ยว ถ้าพบตัวเต็มวัยบินมาเล่นแสงไฟตามบ้านให้ใช้เครื่องดูดแมลงล่อทำลาย หรือกับดักกาวเหลืองล่อทำลาย เพื่อลดจำนวนเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่จะอพยพไปยังแปลงปลูกใหม่ มีข้อสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อศูนย์วิจัยข้าวใกล้บ้าน หรือ www.ricethailand.go.th หรือสายด่วนหมอข้าว 1170 กด 4 ในเวลาราชการ


แหล่งที่มา

© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู