แจ้งเตือน
H20 โรคพืช
24 กันยายน 2562
เตือนภัยโรคระบาดของทุเรียนช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

การป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน เนื่องจากการระบาดของโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียนยังคงมีการระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง และนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป การที่มีฝนตกชุกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จนบางครั้งไม่สามารถป้องกันกำจัดโรคได้ แนวทางที่จะบรรเทาความรุนแรง และลดการลุกลามของโรคดังกล่าวได้ คงต้องรีบทำการรักษาทันที หรือเร็วที่สุด เมื่อสำรวจพบอาการของโรครากเน่าโคนเน่า
โรคที่พบร่วมกับโรครากเน่าโคนเน่า เชื้อราที่พบร่วมกับเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า ได้แก่ เชื้อราฟูซาเรียม (Fusarium spp.) การป้องกันกำจัดที่แนะนำ ได้แก่ หากพบโรคให้ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคไปเผาทำลายนอกแปลง กรณีโรคเข้าทำลายไม่รุนแรง ให้ใช้ เชื้อราไตรโคเดอร์มา นำหัวเชื้อมาเพิ่มปริมาณในข้าวสุก จากนั้นหว่านส่วนผสมเชื้อสดให้ทั่วบริเวณใต้ทรงพุ่มจนถึงรอบชายพุ่ม อัตรา 50-100 กรัมต่อตารางเมตร หรือบริเวณโคนต้นพืชที่เกิดโรค อัตรา 10-20 กรัมต่อต้น หรือ เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับทีลิส ใช้เข็มฉีดยาใส่สารละลายของเชื้อ อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 มิลลิลิตร ฉีดเข้าในโคนต้นทุเรียน ต้นละ 3 จุด 1 ครั้ง จากนั้นลอกเปลือกต้นทุเรียนบริเวณที่เป็นโรคออกแล้วทาด้วยผงเชื้อ อัตรา 1,000 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร โดยจะต้องผสมสารจับใบ อัตรา 5 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร และรดดินบริเวณโคนต้นด้วยผงเชื้อ อัตรา 200 กรัมต่อน้ำ 2 ลิตรต่อต้น โดยลอกเปลือกและรดดินซ้ำ รวม 4 ครั้ง กรณีโรคเข้าทำลายรุนแรง ให้ถากหรือขูดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออก ทาแผลด้วย สารฟอสเอทธิล อะลูมินั่ม (fosetyl aluminium) 80 เปอร์เซ็นต์ ดับบลิวพี อัตรา 80-100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ สารเมทาแลกซิล (metalaxyl) 25 เปอร์เซ็นต์ ดับบลิวพี อัตรา 50-60 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร หรือ สารเมทาแลกซิล (metalaxyl) 25 เปอร์เซ็นต์ ดับบลิวพี +แมนโคเซบ (mancozeb) 65 เปอร์เซ็นต์ ดับบลิวพี อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ทุก 7 วัน จนกว่าแผลจะแห้ง
วิธีการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน
1. จัดการระบายน้ำออกจากแปลง ให้เร็วที่สุด และในระหว่างที่ดินยังมีความชื้นสูงอยู่ หลีกเลี่ยงการเดินบริเวณใต้ทรงพุ่ม เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางให้ระบบรากเสียหาย และโรคเข้าทำลายต้นทุเรียนได้มากขึ้น
2. หลังจากน้ำลด และดินเริ่มแห้ง กระตุ้นให้ทุเรียนสร้างรากฝอย และกำจัดเชื้อในดิน ทำได้โดยการใช้วัสดุล่อราก เช่น ดิน เศษหญ้าแห้ง ร่วมกับการใส่ปุ๋ยคอก และรดทับด้วยปุ๋ยเกล็ด ร่วมกับ ฮิวมิค แอซิด + สารเคมีกำจัดเชื้อสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า หรือเชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 3-4 ครั้ง ห่างกัน 7-14 วัน สามารถทำให้ทุเรียนสร้างรากฝอยเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับอาจจะมีการแตกใบอ่อนออกมาได้ในเวลาใกล้เคียงกัน
3. การกระตุ้นให้มีการแตกใบอ่อน และรักษาใบอ่อน สามารถทำได้โดย ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ ร่วมกับปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 1:1 ทางดิน และพ่นด้วยสารสกัดจากสาหร่ายและปุ๋ยเกล็ด 1-2 ครั้ง ร่วมกับอาหารเสริมทางด่วน จะสามารถกระตุ้นให้ทุเรียนแตกใบอ่อนได้
4. การกระตุ้นให้ทุเรียนสร้างภูมิคุ้มกันโรครากเน่าโคนเน่า โดยการฝังเข็มด้วย ฟอสฟอริก แอซิด ผสมกับน้ำสะอาด อัตราส่วน 1:1 ปริมาณ 30 มิลลิลิตรต่อเข็ม จำนวน 2-3 เข็ม ต่อต้น ประมาณ 1-2 ครั้งต่อปี คือหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 ครั้ง และก่อนทุเรียนออกดอก 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นทุเรียน


แหล่งที่มา

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
https://www.facebook.com/chrc.chanthaburi/photos/pcb.2401707500117831/2401706740117907/?type=3&theater
© 2017-2018 Office of the University Library, Kasetsart University.
forumถามกูรู